9
Mar

Conferencia oficial de la Big Data Week 2014 a Barcelona

#bdw14 #bdw14bcn Official Barcelona Conference
Al CCCB – Auditori – 10.00 a 19.00 – 8 de maig 2014

MATÍ // MORNING Les dades i el negoci – Los datos y el negocio – Data & Business

10.00 – 10.30 Sessió Inaugural – Opening – Roger Magoulas, Director of market research, O’Rielly Media and Chair of Strata Conference.
Quatre temes als quals cal prestar atenció quan es treballa amb dades: lliçons de les ciències socials i el disseny, enginyeria de dades, el workflow de l’anàlisi de dades, i un major accés a les dades.// Cuatro temas a los que hay que prestar atención cuando se trabaja con datos: lecciones de las ciencias sociales y el diseño, ingeniería de datos, el workflow del análisis de datos, y un mayor acceso a los datos. // There are four themes worth paying attention to when you work with data in any capacity: lessons from design and social science, data engineering, data analysis workflow, and wider access to data.

10.30 – 11.30 Data in Business. The Four Themes.
Veurem com els quatre temes esmentats anteriorment podrien relacionar-se amb el treball dels panelistes; quins són els obstacles i les recompenses d’utilitzar les dades de manera més eficaç; i qüestions de privacitat i dades personals. // Veremos como los cuatro temas mencionados anteriormente podrían relacionarse con el trabajo de los panelistas; ¿cuáles son los obstáculos y las recompensas de utilizar los datos de manera más eficaz; y cuestiones de privacidad y datos personales. // How the four themes mentioned above might relate to the panelists own work; what are the obstacles and rewards of using data more effectively; and the issues of privacy and personal data.
Roger Magoulas, Director of market research, O’Rielly Media
Carmen Artigas, Synergic Partners
Aldo de Jong, Claro Partners
Albert Solana, RocaSalvatella
Kimmo Soramak, Financial Network Analytics (FNA)

11.30 – 12.00 Pausa Cafè – Al Pati de les Dones

12.00 – 12.30 Big Data in Cities
La ciutat genera una gran quantitat de dades, com les podem aprofitar i quins exemples d’ús trobem a Barcelona? // La ciudad genera una gran cantidad de datos, ¿cómo los podemos aprovechar y qué ejemplos de uso encontramos en Barcelona? // The city generates great amounts of data, how can we use it and what examples can we find in Barcelona?
Carlos Carrasco, Eixos.cat
David Nogué, Planol.info / Eixos.cat, CEO&Founder

12.30 – 13.00 Big Data in Retail
Com una bona gestió de les dades recollides al voltant d’un comerç pot millorar els resultats del negoci. // Cómo una buena gestión de los datos recogidos alrededor de un comercio puede mejorar los resultados del negocio. // How the good management of data collected around retail can improve business results.
Carlos Carrasco, Eixos.cat
David Nogué, Planol.info / Eixos.cat, CEO&Founder

13.00 – 14.00 L’Internet de les Coses (IoT) s’enlairarà? // How will IoT take off?
Què cal per a que l’Internet de les Coses (Internet of Things, IoT) funcioni, com podem ajudar a les startups que es dediquen a l’IoT a tenir èxit, iquè poden fer els facilitadors (HW, SW, Serveis Plataformes, investigació, normes, etc) per ajudarles noves empreses? // ¿Qué hay que hacer para que el IoT despegue; cómo podemos ayudar a las startups que se dedican al IoT a tener éxito; y qué pueden hacer los facilitadores (HW, SW, Servicios Plataformas, investigación, normas, etc) para ayudar a las nuevas empresas? // What will it take for the IoT to take off, how we can help IoT startups to be successfull and what can enablers (HW, SW, platforms services, research, standards etc.) do to help IoT startups.
Aldo de Jong, Claro Partners, Co-Founder
Ferran Gascon Burgada, Agroptima
Tomas Diez, Fab Lab Barcelona
Angel Garcia, Founding Partne, Lanta Digital Ventures
Lars Stalling, Service Innovation, Telefónica I+D

14.00 – 15.30 DINAR // LUNCH Al Pati de les Dones

TARDA // AFTERNOON Les dades al servei de les persones // Los datos al servicio de las personas / Data for the people

15.30 – 16.00 – Micro Obert // Micro Abierto // Open Mic

15.35 – 15.40 – Directory P2Pvalue gathers multiple web indicators about the features of the diversity of the Commons-based peer production (CBPP)
Jorge L Salcedo Ph.D on Political Science. Reseacher at UAB/IGOPnet team and member of the P2Pvalue Project.

15.40 – 15.45 – LandQuest, experiment in cross-border investigative journalism.
Eduard Martin-Borregón Data Journalist and co-founder of Data’n’Press / Periodista de datos y cofundador de Data’n’Press / Periodista de dades i cofundador de Data’n’Press

15.45 – 15.50 – Metodologías de obtención y manejo de datos masivos y relacionados desarrolladas en IGOPnet.
Jorge L Salcedo Ph.D on Political Science. Reseacher at UAB/IGOPnet team.

15.50 – 15.55 – Analysis of massive streams of user’s online photos and videos.
Rubèn Tous professor del Departament d’Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC)

16.00 – 16.30 Big Data i Salut: Reptes i Oportunitats // Big Data and Health: Opportunities and Challenges
La captura, l’emmagatzematge i el processament de grans conjunts de dades complexes i mixtes estan canviant com entenem i gestionem els sistemes de salut. // La captura, el almacenamiento y el procesamiento de grandes conjuntos de datos complejos y mixtos están cambiando como entendemos y gestionamos los sistemas de salud.// Capture, storage, and processing of large sets of complex and mixed data are already beginning to change our understanding and management of healthcare systems.
Lorenzo Sabatelli, Principal Scientist and Director, GLOBMOD
Julianna Ribera, CSDM Innovation Projects

16.30 – 17.00 Tenir més dades ens fa estar més informats? // Having more data makes better informed citizens?
La possibilitat de capturar, emmagatzemar i distribuir dades de manera massiva, geolocalitzada i en temps real canvia la manera com comuniquem, però ens fa ciutadans més informats? // La posibilidad de capturar, almacenar y distribuir datos de forma masiva, geolocalizada y en tiempo real cambia la forma en que nos comunicamos, pero ¿nos hace ciudadanos más informados? // The ability to capture, store and distribute data massively, geolocatedly and in real-time changes the way we communicate, but does that make us better informed citizens?
Mònica Garriga, Periodista, Partner a media140
Edu Martín-Borregón, Periodista de dades i Cofundador de @datanpress
Frederic Guerrero-Solé, Professor de Comunicació. UPF

17.00 – 17.30 Cultura, coneixement obert i ciutadà // Cultura, conocimiento abierto y ciudadano / Culture, open and citizen knowledge–
L’impacte del big data en el sector cultural, patrimonial i les arts en viu. // El impacto del big data en el sector cultural, patrimonial y las artes en vivo. // The impact of big data in the cultural sector, live arts and heritage.
Àlex Hinojo, @AmicalWikimedia, Project Manager
Carme Fenoll, Cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat
Joan Soler Jiménez, President de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya

17.30 – 18.00 Ciència ciutadana: Dades, recerca i coneixement amb les nostres mans // Ciencia ciudadana: Datos, investigación y conocimiento con nuestras manos // Citizen Science: Data, research and knowledge with our hands
La democratització del coneixement per aconseguir una investigació responsable i transparent. // La democratización del conocimiento para lograr una investigación responsable y transparente. // The democratization of knowledge for a responsible and transparent research.
Josep Perelló, OpenSystemsUB i Dep. de Física Fonamental (UB) http://ub.edu/opensystems/

18.00 – 18.30 Noves tendències en les Dades Obertes // Nuevas tendencias en los Datos Abiertos // Open Data New Trends
Quins són els principals aspectes a tenir en compte per estar al dia en matèria d’Open Data en els propers anys? // ¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta para estar al día en materia de Open Data en los próximos años? // What are the main aspects to consider to keep up-to-date in the field of Open Data in the coming years?
Marc Garriga, desideDatum Data Company, Owner
Makx Dekkers, Independent Consultant
Frederic Udina, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Professor d’estadística de la Universitat Pompeu Fabra

18.30 – 19.00 Clausura // Closing– Genís Roca, RocaSalvatella, Owner & Co-founder
“Com canvia la perspectiva segons el rol: ser la dada, tenir la dada, o fer servir la dada. La combinació d’aquests diversos punts de vista ens dona una mapa dels actuals reptes i oportunitats en el desenvolupament del Big Data. ” // “Cómo cambia la perspectiva según el rol: ser el dato, tener el dato, o usar el dato. La combinación de estos diversos puntos de vista nos da una mapa de los actuales retos y oportunidades en el desarrollo del Big Data. ” // “How the perspective changes depending on one’s role: being the data, having the data, or using the data. Combining these different viewpoints we’ll get a map of the current challenges and opportunities in the development of Big Data.”

VESPRE // EVENING – 19.30- Inauguració Big Bang Data

Leave a Reply